مشاوره و تعیین وقت قبلیمثال:1374/10/15

 ۱  – صابر اشرفیان ( فقط با تعیین وقت قبلی)

۲ – علی خانی ( ۸ الی ۱۰ شب )

۳ – علی حسین زاده ( ۸ الی ۱۰ شب )